نسخهی آزمایشی جدید واتساپ امکان مسدودسازی مخاطبان را فقط با یک ضربه ازطریق پنل اعلانها فراهم کرد.
واتساپ ازطریق گوگلپلی بهروزرسانی آزمایشی جدیدی را با شماره نسخهی ۲٫۲۳٫۲٫۵ برای کاربران برنامهی بتا منتشر کرده است. این آپدیت میانبر جدیدی را برای بلاک کردن مخاطبان فقط با یک ضربه روی اعلان پیامهای آنها فراهم میکند و احتمالاً در نسخهی عمومی بعدی آن دردسترس همهی کاربران قرار خواهد گرفت.
نسخهی بتا جدید واتساپ برای اندروید، ویژگی جدیدی را ارائه خواهد داد که بهنظر میرسد اکنون در مرحلهی توسعه قرار دارد. بهنوشتهی WinBeta، این قابلیت امکان مسدودسازی مخاطبین را در فهرست چت نیز فراهم میکند. با استفاده از ویژگی مذکور، بلاک کردن مخاطبان با استفاده از میانبر موجود در گزینههای چت، آسانتر خواهد شد. البته این مورد تنها قابلیت جدیدی نیست که برای مسدودکردن مخاطبان درنظر گرفته شده است. درواقع این پیامرسان درحال توسعهی میانبر دیگری است که امکان بلاککردن دیگران را ازطریق اعلانها فراهم میکند.
واتساپ تصمیم دارد میانبر جدیدی برای بلاک کردن مخاطبان در بخش اعلانها معرفی کند. این ویژگی فقط در مواقعی نمایش داده خواهد شد که پیامی ازطرف افراد ناشناس دریافت کنید. این قابلیت بسیار کاربردی بهنظر میرسد زیرا امکان دارد افراد هنگام پاسخدادن ازطریق اعلانها به مخاطبان مورداعتماد خود، بهطور تصادفی روی گزینهی مسدودسازی ضربه بزنند.
میانبر بلاک در بهروزرسانی عمومی بعدی واتساپ به بخش اعلانهای این پیامرسان اضافه خواهد شد و آن زمان میتوان جزئیات بیشتری درمورد این عملکرد بهدست آورد. برای یادگیری برنامه نویسی اندروید، آموزش کامل برنامه نویسی اندروید را دنبال کنید.