Kiếm tiền bằng mọi giá luôn nhận sự thất bại. Mọi con đuờng dẫn đến thành công cần được đc hưởng thụ và phân tích kỹ lưỡng… Linda Raschke sinh…